Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.05.2018


1. Rekisterinpitäjä

Polar-Asuste Ky (y-tunnus 0854689-2) Teollisuuskatu 8-10, 95420 Tornio. Puh. 016-446205 polar@polar-asuste.fi


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Veijo Hepo-oja/ Polar-Asuste Ky Teollisuuskatu 8-10, 95420 Tornio. Puh. 040-5017684 s-posti: polar@polar-asuste.fi3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri.


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään asiakasuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään, markkinointiin ja laskutukseen. Markkinointitarkoitukseen käyttäminen perustuu asiakkaan suostumukseen, ja käyttäjällä on oikeus kieltää mainosten lähetys. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista tuotteista, palveluista, toimituksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Tietoja säilytetään se aika mikä katsotaan tarpeelliseksi.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, esim. asiakkaan rekisteröityessä verkkokauppaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Polar-Asuste Ky käyttää yhteydenpidossa ja s-postimarkkinoinnissa O365-sähköpostipalvelua. Markkinointi kohdistetaan pelkästään yrityksiin, jolloin tietoja ovat: yhteyshenkilön nimi ja s-postiosoite. Muita toiminnan kannalta välttämättömiä tilanteita tietojen välittämiseen ovat mm. laskutus, verkkomaksut, tuotteiden toimitukset, laskusaamisten perinnät perintäyhtiön kautta.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mikäli katsotaan tarpeelliseksi. Näissä tilanteissa henkilötiedot suojataan henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle s-postiosoitteeseen polar@polar-asuste.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Pyyntö toteutetaan ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistoa. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle s-postiosoitteeseen polar@polar-asuste.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).